شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • Generic Smilies
 • :113:
  113
  113
 • :you seem to be seri
  You Seem To Be Serious
  You Seem To Be Serious
 • :want%20!:
  Want%20!
  Want%20!
 • ;)
  ;)
  ;)
 • :28:
  28
  28
 • :indifferent :
  Indifferent
  Indifferent
 • :61:
  61
  61
 • :scared:
  Scared
  Scared
 • :advise:
  Advise
  Advise
 • :transformer:
  Transformer
  Transformer
 • :rotflol:
  Rotflol
  Rotflol
 • :15:
  15
  15
 • :eyes on fire:
  Eyes On Fire
  Eyes On Fire
 • :49:
  49
  49
 • :ouch...it hurts:
  Ouch...it Hurts
  Ouch...it Hurts
 • :102:
  102
  102
 • :frown:
  Frown
  Frown
 • :fight:
  Fight
  Fight
 • =))
  =))
  =))
 • :brzzzzz:
  Brzzzzz
  Brzzzzz
 • :38:
  38
  38
 • :meta knight:
  Meta Knight
  Meta Knight
 • :71:
  71
  71
 • :tastey:
  Tastey
  Tastey
 • :112:
  112
  112
 • :you're kidding, rig
  You're Kidding, Right
  You're Kidding, Right
 • :violin:
  Violin
  Violin
 • :blah:
  Blah
  Blah
 • :27:
  27
  27
 • :ignoring:
  Ignoring
  Ignoring
 • :60:
  60
  60
 • :sad:
  Sad
  Sad
 • :whut:
  Whut
  Whut
 • :tongue:
  Tongue
  Tongue
 • :rambo:
  Rambo
  Rambo
 • :14:
  14
  14
 • :evilish:
  Evilish
  Evilish
 • :48:
  48
  48
 • :OSMILEY:
  OSMILEY
  OSMILEY
 • :101:
  101
  101
 • :frown:
  Frown
  Frown
 • :explode:
  Explode
  Explode
 • :))
  :))
  :))
 • :brigade.baka-wolf.c
  Brigade.baka Wolf.com
  Brigade.baka Wolf.com
 • :37:
  37
  37
 • :melt:
  Melt
  Melt
 • :70:
  70
  70
 • :snooty:
  Snooty
  Snooty
 • :111:
  111
  111
 • :yo !:
  Yo !
  Yo !
 • :viking:
  Viking
  Viking
 • :blankcopy:
  Blankcopy
  Blankcopy
 • :26:
  26
  26
 • :humph:
  Humph
  Humph
 • :59:
  59
  59
 • :relief:
  Relief
  Relief
 • :whistle:
  Whistle
  Whistle
 • :tongue:
  Tongue
  Tongue
 • :pissed%20off:
  Pissed%20off
  Pissed%20off
 • :13:
  13
  13
 • :evanwhateverlinethi
  Evanwhateverlinethignystuff
  Evanwhateverlinethignystuff
 • :47:
  47
  47
 • :ORLY:
  ORLY
  ORLY
 • :100:
  100
  100
 • :eek:
  Eek
  Eek
 • :crazy:
  Crazy
  Crazy
 • :پی
  :پی
  :پی
 • :brains...!:
  Brains...!
  Brains...!
 • :36:
  36
  36
 • :meaw:
  Meaw
  Meaw
 • :69:
  69
  69
 • :slow:
  Slow
  Slow
 • :110:
  110
  110
 • :yarr:
  Yarr
  Yarr
 • :th_smile8:
  Th Smile8
  Th Smile8
 • :bouaaaaah:
  Bouaaaaah
  Bouaaaaah
 • :25:
  25
  25
 • :hope my fake smile
  Hope My Fake Smile Works Again
  Hope My Fake Smile Works Again
 • :58:
  58
  58
 • :redbullsmiley:
  Redbullsmiley
  Redbullsmiley
 • :smile:
  Smile
  Smile
 • :pathead:
  Pathead
  Pathead
 • :12:
  12
  12
 • :enjoying mah playli
  Enjoying Mah Playlist
  Enjoying Mah Playlist
 • :46:
  46
  46
 • :on fire:
  On Fire
  On Fire
 • :79:
  79
  79
 • :whisper:
  Whisper
  Whisper
 • :eek:
  Eek
  Eek
 • :closed_2:
  Closed 2
  Closed 2
 • :(
  :(
  :(
 • :angry:
  Angry
  Angry
 • :35:
  35
  35
 • :mah (chilling):
  Mah (chilling)
  Mah (chilling)
 • :68:
  68
  68
 • :sick:
  Sick
  Sick
 • :109:
  109
  109
 • :yaeh am not durnk:
  Yaeh Am Not Durnk
  Yaeh Am Not Durnk
 • :th_cry:
  Th Cry
  Th Cry
 • :23:
  23
  23
 • :high:
  High
  High
 • :57:
  57
  57
 • :psychotic:
  Psychotic
  Psychotic
 • :smile:
  Smile
  Smile
 • :meditate:
  Meditate
  Meditate
 • :9:
  9
  9
 • :dizzy:
  Dizzy
  Dizzy
 • :45:
  45
  45
 • :omg:
  Omg
  Omg
 • :78:
  78
  78
 • :we all gonna die:
  We All Gonna Die
  We All Gonna Die
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :blink:
  Blink
  Blink
 • :)
  smile
  smile
 • :boo!:
  Boo!
  Boo!
 • :34:
  34
  34
 • :lll._.:
  Lll. .
  Lll. .
 • :67:
  67
  67
 • :shy:
  Shy
  Shy
 • :108:
  108
  108
 • :x_x:
  X X
  X X
 • :thanks:
  Thanks
  Thanks
 • :22:
  22
  22
 • :hidden:
  Hidden
  Hidden
 • :56:
  56
  56
 • :Psmiley:
  Psmiley
  Psmiley
 • :rolleyes:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :love:
  Love
  Love
 • :7:
  7
  7
 • :disappearing:
  Disappearing
  Disappearing
 • :44:
  44
  44
 • :oh u !:
  Oh U !
  Oh U !
 • :77:
  77
  77
 • :want:
  Want
  Want
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :banghead:
  Banghead
  Banghead
 • :دی
  Double dot D
  Double dot D
 • :beaten:
  Beaten
  Beaten
 • :33:
  33
  33
 • :kirbehsmiley2:
  Kirbehsmiley2
  Kirbehsmiley2
 • :66:
  66
  66
 • :shout:
  Shout
  Shout
 • :107:
  107
  107
 • :XD:
  XD
  XD
 • :t5hq2u:
  T5hq2u
  T5hq2u
 • :20:
  20
  20
 • :have a nice day:
  Have A Nice Day
  Have A Nice Day
 • :55:
  55
  55
 • :playingsmiley:
  Playingsmiley
  Playingsmiley
 • :redface:
  Redface
  Redface
 • :lock1:
  Lock1
  Lock1
 • :6:
  6
  6
 • :disapointed:
  Disapointed
  Disapointed
 • :43:
  43
  43
 • :oh noes:
  Oh Noes
  Oh Noes
 • :76:
  76
  76
 • :want !:
  Want !
  Want !
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :banana:
  Banana
  Banana
 • :yaeh%20am%20not%20d
  Yaeh%20am%20not%20durnk
  Yaeh%20am%20not%20durnk
 • :=B:
  =B
  =B
 • :32:
  32
  32
 • :killzonesmiley:
  Killzonesmiley
  Killzonesmiley
 • :65:
  65
  65
 • :shocked:
  Shocked
  Shocked
 • :106:
  106
  106
 • :X3:
  X3
  X3
 • :stupido:
  Stupido
  Stupido
 • :19:
  19
  19
 • :grin:
  Grin
  Grin
 • :54:
  54
  54
 • :pissed off:
  Pissed Off
  Pissed Off
 • :redface:
  Redface
  Redface
 • :help:
  Help
  Help
 • :5:
  5
  5
 • :dark mood:
  Dark Mood
  Dark Mood
 • :42:
  42
  42
 • :nose pick:
  Nose Pick
  Nose Pick
 • :75:
  75
  75
 • :TT TT:
  TT TT
  TT TT
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :zomg:
  Zomg
  Zomg
 • :whoow:
  Whoow
  Whoow
 • :blank:
  Blank
  Blank
 • :31:
  31
  31
 • :ka boom:
  Ka Boom
  Ka Boom
 • :64:
  64
  64
 • :shocked...again:
  Shocked...again
  Shocked...again
 • :wut:
  Wut
  Wut
 • :sSW_darthvader:
  SSW Darthvader
  SSW Darthvader
 • :18:
  18
  18
 • :graffiti:
  Graffiti
  Graffiti
 • :52:
  52
  52
 • :patapon:
  Patapon
  Patapon
 • :105:
  105
  105
 • :pirate_2:
  Pirate 2
  Pirate 2
 • :have%20a%20nice%20d
  Have%20a%20nice%20day
  Have%20a%20nice%20day
 • :قلب
  :قلب
  :قلب
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :41:
  41
  41
 • :nose bleed:
  Nose Bleed
  Nose Bleed
 • :74:
  74
  74
 • :thumbsup:
  Thumbsup
  Thumbsup
 • :115:
  115
  115
 • :yuush:
  Yuush
  Yuush
 • :whiteflags:
  Whiteflags
  Whiteflags
 • :2 z Z:
  2 Z Z
  2 Z Z
 • :30:
  30
  30
 • :innocent:
  Innocent
  Innocent
 • :63:
  63
  63
 • :serious business:
  Serious Business
  Serious Business
 • :wtfsmilie:
  Wtfsmilie
  Wtfsmilie
 • :sSig_woohoo2:
  SSig Woohoo2
  SSig Woohoo2
 • :17:
  17
  17
 • :gangs:
  Gangs
  Gangs
 • :51:
  51
  51
 • :pacman:
  Pacman
  Pacman
 • :104:
  104
  104
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :guntootsmiley[1]:
  Guntootsmiley[1]
  Guntootsmiley[1]
 • :گل
  :گل
  :گل
 • :confident:
  Confident
  Confident
 • :40:
  40
  40
 • :nom nom:
  Nom Nom
  Nom Nom
 • :73:
  73
  73
 • :that dood is up to
  That Dood Is Up To Something
  That Dood Is Up To Something
 • :114:
  114
  114
 • :yum:
  Yum
  Yum
 • :welcome:
  Welcome
  Welcome
 • :are you for real :
  Are You For Real
  Are You For Real
 • :29:
  29
  29
 • :in love:
  In Love
  In Love
 • :62:
  62
  62
 • :secret laugh:
  Secret Laugh
  Secret Laugh
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :sFun_bangdesk:
  SFun Bangdesk
  SFun Bangdesk
 • :16:
  16
  16
 • :faill:
  Faill
  Faill
 • :50:
  50
  50
 • :O_O:
  O O
  O O
 • :103:
  103
  103
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :focus:
  Focus
  Focus
 • :*
  :*
  :*
 • :burnt:
  Burnt
  Burnt
 • :39:
  39
  39
 • :ninja:
  Ninja
  Ninja
 • :72:
  72
  72
 • :teeth brushing :
  Teeth Brushing
  Teeth Brushing
© تمامی حقوق برای آوا استار محفوظ بوده و هرگونه کپی برداري از محتوای انجمن پيگرد قانونی دارد