شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • Generic Smilies
 • :55:
  55
  55
 • :playingsmiley:
  Playingsmiley
  Playingsmiley
 • :107:
  107
  107
 • :XD:
  XD
  XD
 • :t5hq2u:
  T5hq2u
  T5hq2u
 • :20:
  20
  20
 • :have a nice day:
  Have A Nice Day
  Have A Nice Day
 • :43:
  43
  43
 • :oh noes:
  Oh Noes
  Oh Noes
 • :76:
  76
  76
 • :want !:
  Want !
  Want !
 • :redface:
  Redface
  Redface
 • :lock1:
  Lock1
  Lock1
 • :6:
  6
  6
 • :disapointed:
  Disapointed
  Disapointed
 • :killzonesmiley:
  Killzonesmiley
  Killzonesmiley
 • :65:
  65
  65
 • :shocked:
  Shocked
  Shocked
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :banana:
  Banana
  Banana
 • :yaeh%20am%20not%20d
  Yaeh%20am%20not%20durnk
  Yaeh%20am%20not%20durnk
 • :=B:
  =B
  =B
 • :32:
  32
  32
 • :54:
  54
  54
 • :pissed off:
  Pissed Off
  Pissed Off
 • :106:
  106
  106
 • :X3:
  X3
  X3
 • :stupido:
  Stupido
  Stupido
 • :19:
  19
  19
 • :grin:
  Grin
  Grin
 • :42:
  42
  42
 • :nose pick:
  Nose Pick
  Nose Pick
 • :75:
  75
  75
 • :TT TT:
  TT TT
  TT TT
 • :redface:
  Redface
  Redface
 • :help:
  Help
  Help
 • :5:
  5
  5
 • :dark mood:
  Dark Mood
  Dark Mood
 • :ka boom:
  Ka Boom
  Ka Boom
 • :64:
  64
  64
 • :shocked...again:
  Shocked...again
  Shocked...again
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :zomg:
  Zomg
  Zomg
 • :whoow:
  Whoow
  Whoow
 • :blank:
  Blank
  Blank
 • :31:
  31
  31
 • :52:
  52
  52
 • :patapon:
  Patapon
  Patapon
 • :105:
  105
  105
 • :wut:
  Wut
  Wut
 • :sSW_darthvader:
  SSW Darthvader
  SSW Darthvader
 • :18:
  18
  18
 • :graffiti:
  Graffiti
  Graffiti
 • :41:
  41
  41
 • :nose bleed:
  Nose Bleed
  Nose Bleed
 • :74:
  74
  74
 • :thumbsup:
  Thumbsup
  Thumbsup
 • :pirate_2:
  Pirate 2
  Pirate 2
 • :have%20a%20nice%20d
  Have%20a%20nice%20day
  Have%20a%20nice%20day
 • :قلب
  :قلب
  :قلب
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :innocent:
  Innocent
  Innocent
 • :63:
  63
  63
 • :serious business:
  Serious Business
  Serious Business
 • :115:
  115
  115
 • :yuush:
  Yuush
  Yuush
 • :whiteflags:
  Whiteflags
  Whiteflags
 • :2 z Z:
  2 Z Z
  2 Z Z
 • :30:
  30
  30
 • :51:
  51
  51
 • :pacman:
  Pacman
  Pacman
 • :104:
  104
  104
 • :wtfsmilie:
  Wtfsmilie
  Wtfsmilie
 • :sSig_woohoo2:
  SSig Woohoo2
  SSig Woohoo2
 • :17:
  17
  17
 • :gangs:
  Gangs
  Gangs
 • :40:
  40
  40
 • :nom nom:
  Nom Nom
  Nom Nom
 • :73:
  73
  73
 • :that dood is up to
  That Dood Is Up To Something
  That Dood Is Up To Something
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :guntootsmiley[1]:
  Guntootsmiley[1]
  Guntootsmiley[1]
 • :گل
  :گل
  :گل
 • :confident:
  Confident
  Confident
 • :62:
  62
  62
 • :secret laugh:
  Secret Laugh
  Secret Laugh
 • :114:
  114
  114
 • :yum:
  Yum
  Yum
 • :welcome:
  Welcome
  Welcome
 • :are you for real :
  Are You For Real
  Are You For Real
 • :29:
  29
  29
 • :in love:
  In Love
  In Love
 • :50:
  50
  50
 • :O_O:
  O O
  O O
 • :103:
  103
  103
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :sFun_bangdesk:
  SFun Bangdesk
  SFun Bangdesk
 • :16:
  16
  16
 • :faill:
  Faill
  Faill
 • :39:
  39
  39
 • :ninja:
  Ninja
  Ninja
 • :72:
  72
  72
 • :teeth brushing :
  Teeth Brushing
  Teeth Brushing
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :focus:
  Focus
  Focus
 • :*
  :*
  :*
 • :burnt:
  Burnt
  Burnt
 • :61:
  61
  61
 • :scared:
  Scared
  Scared
 • :113:
  113
  113
 • :you seem to be seri
  You Seem To Be Serious
  You Seem To Be Serious
 • :want%20!:
  Want%20!
  Want%20!
 • ;)
  ;)
  ;)
 • :28:
  28
  28
 • :indifferent :
  Indifferent
  Indifferent
 • :49:
  49
  49
 • :ouch...it hurts:
  Ouch...it Hurts
  Ouch...it Hurts
 • :102:
  102
  102
 • :advise:
  Advise
  Advise
 • :transformer:
  Transformer
  Transformer
 • :rotflol:
  Rotflol
  Rotflol
 • :15:
  15
  15
 • :eyes on fire:
  Eyes On Fire
  Eyes On Fire
 • :38:
  38
  38
 • :meta knight:
  Meta Knight
  Meta Knight
 • :71:
  71
  71
 • :tastey:
  Tastey
  Tastey
 • :frown:
  Frown
  Frown
 • :fight:
  Fight
  Fight
 • =))
  =))
  =))
 • :brzzzzz:
  Brzzzzz
  Brzzzzz
 • :60:
  60
  60
 • :sad:
  Sad
  Sad
 • :112:
  112
  112
 • :you're kidding, rig
  You're Kidding, Right
  You're Kidding, Right
 • :violin:
  Violin
  Violin
 • :blah:
  Blah
  Blah
 • :27:
  27
  27
 • :ignoring:
  Ignoring
  Ignoring
 • :48:
  48
  48
 • :OSMILEY:
  OSMILEY
  OSMILEY
 • :101:
  101
  101
 • :whut:
  Whut
  Whut
 • :tongue:
  Tongue
  Tongue
 • :rambo:
  Rambo
  Rambo
 • :14:
  14
  14
 • :evilish:
  Evilish
  Evilish
 • :37:
  37
  37
 • :melt:
  Melt
  Melt
 • :70:
  70
  70
 • :snooty:
  Snooty
  Snooty
 • :frown:
  Frown
  Frown
 • :explode:
  Explode
  Explode
 • :))
  :))
  :))
 • :brigade.baka-wolf.c
  Brigade.baka Wolf.com
  Brigade.baka Wolf.com
 • :59:
  59
  59
 • :relief:
  Relief
  Relief
 • :111:
  111
  111
 • :yo !:
  Yo !
  Yo !
 • :viking:
  Viking
  Viking
 • :blankcopy:
  Blankcopy
  Blankcopy
 • :26:
  26
  26
 • :humph:
  Humph
  Humph
 • :47:
  47
  47
 • :ORLY:
  ORLY
  ORLY
 • :100:
  100
  100
 • :whistle:
  Whistle
  Whistle
 • :tongue:
  Tongue
  Tongue
 • :pissed%20off:
  Pissed%20off
  Pissed%20off
 • :13:
  13
  13
 • :evanwhateverlinethi
  Evanwhateverlinethignystuff
  Evanwhateverlinethignystuff
 • :36:
  36
  36
 • :meaw:
  Meaw
  Meaw
 • :69:
  69
  69
 • :slow:
  Slow
  Slow
 • :eek:
  Eek
  Eek
 • :crazy:
  Crazy
  Crazy
 • :پی
  :پی
  :پی
 • :brains...!:
  Brains...!
  Brains...!
 • :58:
  58
  58
 • :redbullsmiley:
  Redbullsmiley
  Redbullsmiley
 • :110:
  110
  110
 • :yarr:
  Yarr
  Yarr
 • :th_smile8:
  Th Smile8
  Th Smile8
 • :bouaaaaah:
  Bouaaaaah
  Bouaaaaah
 • :25:
  25
  25
 • :hope my fake smile
  Hope My Fake Smile Works Again
  Hope My Fake Smile Works Again
 • :46:
  46
  46
 • :on fire:
  On Fire
  On Fire
 • :79:
  79
  79
 • :whisper:
  Whisper
  Whisper
 • :smile:
  Smile
  Smile
 • :pathead:
  Pathead
  Pathead
 • :12:
  12
  12
 • :enjoying mah playli
  Enjoying Mah Playlist
  Enjoying Mah Playlist
 • :mah (chilling):
  Mah (chilling)
  Mah (chilling)
 • :68:
  68
  68
 • :sick:
  Sick
  Sick
 • :eek:
  Eek
  Eek
 • :closed_2:
  Closed 2
  Closed 2
 • :(
  :(
  :(
 • :angry:
  Angry
  Angry
 • :35:
  35
  35
 • :57:
  57
  57
 • :psychotic:
  Psychotic
  Psychotic
 • :109:
  109
  109
 • :yaeh am not durnk:
  Yaeh Am Not Durnk
  Yaeh Am Not Durnk
 • :th_cry:
  Th Cry
  Th Cry
 • :23:
  23
  23
 • :high:
  High
  High
 • :45:
  45
  45
 • :omg:
  Omg
  Omg
 • :78:
  78
  78
 • :we all gonna die:
  We All Gonna Die
  We All Gonna Die
 • :smile:
  Smile
  Smile
 • :meditate:
  Meditate
  Meditate
 • :9:
  9
  9
 • :dizzy:
  Dizzy
  Dizzy
 • :lll._.:
  Lll. .
  Lll. .
 • :67:
  67
  67
 • :shy:
  Shy
  Shy
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :blink:
  Blink
  Blink
 • :)
  smile
  smile
 • :boo!:
  Boo!
  Boo!
 • :34:
  34
  34
 • :56:
  56
  56
 • :Psmiley:
  Psmiley
  Psmiley
 • :108:
  108
  108
 • :x_x:
  X X
  X X
 • :thanks:
  Thanks
  Thanks
 • :22:
  22
  22
 • :hidden:
  Hidden
  Hidden
 • :44:
  44
  44
 • :oh u !:
  Oh U !
  Oh U !
 • :77:
  77
  77
 • :want:
  Want
  Want
 • :rolleyes:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :love:
  Love
  Love
 • :7:
  7
  7
 • :disappearing:
  Disappearing
  Disappearing
 • :kirbehsmiley2:
  Kirbehsmiley2
  Kirbehsmiley2
 • :66:
  66
  66
 • :shout:
  Shout
  Shout
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :banghead:
  Banghead
  Banghead
 • :دی
  Double dot D
  Double dot D
 • :beaten:
  Beaten
  Beaten
 • :33:
  33
  33
© تمامی حقوق برای آوا استار محفوظ بوده و هرگونه کپی برداري از محتوای انجمن پيگرد قانونی دارد