سلام دوستان دیشب در تهران جسم نورانی دیدم در آسمان مثل شهاب سنگ البته قسمت جلوی آن بزرگتر و سفید تر بود در حدود یک ثانیه از شمال غرب تهران به سمت جنوب غرب میرفت
آیا روشی هست که متوجه بشم چه پدیده...