مثلآ در صورت امكان محاسبات مقاله را براي ساخت يك ساعت آنالماتيك در تهران انجام بدهيد تا يك مثال مشخص هم داشته باشيم