انجمن نجوم آوااستار - صفحه اصلی

  
            

List of Threads Viewed by : alireza9830

موضوع Last Viewed
 صورت های فلکی دور قطبي 02-11-2017, 11:14 AM
 درس هشتم - خوشه های ستاره ای 12-30-2016, 01:23 AM
 درس دوم -کره آسمان 12-30-2016, 01:22 AM
 درس پنجم- آشنایی با رصد 12-30-2016, 01:21 AM
 درس سوم - منظومه شمسي 12-30-2016, 01:18 AM
 درس ششم-ستارگان 12-29-2016, 10:55 AM
 درس چهارم - كيهانشناسي مقدماتي 12-29-2016, 10:55 AM
 چشمی های تلسکوپ 12-26-2016, 02:39 PM
 درس هفتم- اخترسنجی 12-24-2016, 11:48 PM
 درس اول- تاریخ نجوم 12-24-2016, 11:03 PM
 یازدهمین ماراتن مسیه ایران 12-21-2016, 12:32 PM
 آوا استاری ها در کافه رومنس 12-18-2016, 03:14 PM
© Paul Marsden 2017