انجمن نجوم آوااستار - صفحه اصلی

  
            

بچه های دوره 7 (گروه دسته جمعی مدیریت شده)

این گروه تشکیل شده تا بچه های دوره هفت المپیاد نجوم رو اگر هستند پیدا کنیم! :))
متعلق است به دوره هفتیای عزیز!
یاد همشونم بخیر :((
اگر بار گران...

گروه های گفتگوی دسته جمعی

در این گروه هیچ گفتگویی تا این لحظه انجام نشده.